მთავარი

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება N 1111

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის

ექსპერტთა ჯგუფის შექმნისა და შპს ქუთაისის სამედიცინო სკოლაში ვიზიტის შესახებ


2019 წლის 20 ივნისს, პროფესიული მომზადება-გადამზადების მოკლევადიანი სასწავლო პროგრამის ფარგლებში 9 მოსარგებლეს გადაეცა ფარმაცევტის თანაშემწის სერთიფიკატი...

მეტი