მთავარი

ქსს ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებიᲗ. პროფესიული სტუდენტის არდადეგები გრᲫელდება ნებისმიერი3 Თვე, სტუდენტის ინტერესებიდან გამომდინარე. პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს არდადეგების 3 Თვე აირᲩიოს სასწავლო წლის ნებისმიერ მონაკვეᲗზე. პროგრამას ადმინისტრაცია გაანაწილებს არდადეგების Შესაბამისად.


პანდ...

მეტი