პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების,შეჩერების, შეწყვეტის , მობილობისა და მიღებული განათლების აღიარების წესი

პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების,შეჩერების, შეწყვეტის , მობილობისა და მიღებული განათლების აღიარების წესი